lorenzojhwh 594

ShalomGerusalemme

Rimuovi | Blocca utente | Spam
[Illuminati]: you’re not invisible to me! Through me, all mankind will see you: assassins! Now is the time for you to come to me, to save your dirty lives and maybe even your dirty soul. next? will be too late. in the name of Jesus: Go Satan!! ✙ ♥ ♔ WELCOME in my LIVE!♥♔✙CSPB CSSM LNDSM DVRSNSMVSMQLIVB is virus deadly AMEN “Drink your poisons made by yourself”✙[האילומינטי]: אתה לא נראה לי! באמצעות לי, כל בני האדם יראו אותך: רוצחים! עכשיו זה הזמן שתבוא אלי, כדי להציל חיי אדם המלוכלך שלך ואולי אפילו הנשמה המלוכלכת שלך. הבא? יהיה מאוחר מדי. בשמו של ישוע: לך שטן!
humanumgenus

humanumgenus (7 ore fa)
Rimuovi | Blocca utente | Spam
@mnrx100-> REI UNIUS is invincible: for God’s command, lorenzojhwh can not lie. I love Muslims, your love for God and all mankind. you not to insist against me, even Christians can not do it, nobody can. If You Are Involved With Me? You bring great harm to your religion, you does not do: salam! use the power that God has given me to fight against a religion or a government? I would indeed as kill a little boy! God ordered me to break the deadly IMF, before that him, as a fake 11-09, can kill all mankind in 3°WW.
lorenzojhwh

lorenzojhwh (8 ore fa)
Rimuovi | Spam
[The great terror] Satanists today have taken note of their defeat: lorenzojhwh is invincible! It is not smart to fight against God. Trying to find a point of vulnerability in lorenzojhwh have had to study all his comments very seriously, so they understand that the political project on the money of “ReiUnius” is feasible. you can avoid and the NWO Zionist bank! can be a peaceful replacement of the IMF, therefore, is no longer needed the 3rd WW nuclear, to hide the inevitable collapse of the IMF. That is why, areas of Freemasonry and Satanism have started work to lorenzojhwh the King of Israel
lorenzojhwh

lorenzojhwh (8 ore fa)
Rimuovi | Spam
[The great terror] I satanisti, oggi hanno preso atto della loro sconfitta: lorenzojhwh è invincibile! Non è intelligente combattere contro Dio. Nel tentativo di trovare un punto di vulnerabilità in lorenzojhwh, hanno dovuto studiare molto seriamente tutti i suoi commenti, così hanno capito che il progetto politico e monetario del “ReiUnius”: è fattibile. è possibile evitare il NWO del sionismo bancario! è possibile una sostituzione pacifica del FMI, quindi, non è più indispensabile la 3°WW nucleare, per nascondere l’inevitabile crollo del FMI. Ecco perché, settori della massoneria e del satanismo hanno incominciato a lavorare per lorenzojhwh.
lorenzojhwh

lorenzojhwh (8 ore fa)
Rimuovi | Spam
[The great terror]. is clear: many people disappear into thin air. Many of them (200,000) are captured by Satanists and sacrificed on the altar of Satan, dissolved in sulfuric acid, will never be found! The Masonic table to sit with all religions and governments is a travesty, because you can not put the goats (occult pyramid: institutional and financial power) on the same level of sheep (powerless individual citizen)! terror is to close everything, even your mouth. You’ve got the murderers of “Cecilia Gatto Trocchi” [/watch?v=Qm3Re08xJTA] how you can hit the most powerful criminal organization in the world if it was given institutionally invisible? There is a social group of Satanists, pedophiles, bankers, Freemasons that can not be prosecuted by law because they are the law and social control.
lorenzojhwh

lorenzojhwh (8 ore fa)
Rimuovi | Spam
how you can hit the most powerful criminal organization in the world if it was given institutionally invisible? There is a social group of Satanists, pedophiles, bankers, Freemasons that can not be prosecuted by law because they are the law and social control.
come è possibile colpire la più potente e criminale organizzazione mondiale, se è stata resa istituzionalmente invisibile? C’è un ceto sociale di satanisti, pedofili, banchieri, massoni che non posso essere perseguiti dalla legge: perché essi sono la legge e il controllo sociale.
lorenzojhwh

lorenzojhwh (8 ore fa)
Rimuovi | Spam
http://blog.libero.it/albertoc­aimmi/ “(satanismo massoneria pedofilia) Sono andata in questura e hanno chiesto anche una mia perizia psicologica, perché quello che andavo a raccontare erano delle così talmente folli! L’hanno avuta. E del resto questo i pedofili vogliono: farci sembrare pazzi. Io non sono nemmeno sicura che li abbiano interrogati, che abbiano fatto dei controlli, per cui queste persone non fanno altro che girare libere per strada. Già per altre vie mi hanno fatto sapere che ci avrebbero pensato loro ad insabbiarla. Comunque loro sono talmente protetti che si ferma tutto all’improvviso. Cioè: la mia vita vale molto poco per loro.””Sono potenti. Se si scopre perdono, la faccia, i soldi, la famiglia. Si parla di un ceto medio-alto dove ci sono avvocati, medici, giudici, persone ad un livello tale che si possono proteggere. Questi si organizzano in un modo tale che sono ricattabili tra di loro. Si istruiscono tra di loro perché poi dicono tutti le stesse cose”.
lorenzojhwh

lorenzojhwh (9 ore fa)
Rimuovi | Spam
http://www.video.mediaset.it/v­ideo/iene/puntata/153882/casci­ari-messe-nere-e-pedofilia.htm­l
http://www.video.mediaset.it/v­ideo/iene/puntata/164132/casci­ari-venduta-ai-satanisti.html#­tc-s1-c1-o1-p1
lorenzojhwh

lorenzojhwh (10 ore fa)
Rimuovi | Spam
The hypocrisy, the gain, the goodism and globalization; are now everywhere. It is also the alarming phenomenon of abducted children, both mothers Dad, by social workers and / or courts, in collusion with real criminal (crimes of corruption, forgery and failure to perform judicial seizure ” zip “and mind control of the child, Art. 403 and 336, foster care and adoption illegal acts denial, TSO illegal in psychiatry, to detention without due process, etc..) WE ARE NOT A TRUE THEM, WE ARE IN SOLIDARITY, NOT “A COMPARTMENT. AGAINST THE SEIZURE OF STATE, THEIR CHILDREN. Make your story more clearly as possible http://blog.libero.it/albertoc­aimmi/8613698.html
lorenzojhwh

lorenzojhwh (10 ore fa)
Rimuovi | Spam
L’ipocrisia, il lucro, il buonismo e il mondialismo sono ormai in ogni dove. Ne fa parte anche l’allarmante fenomeno dei minori sottratti , sia a mamme che a papà, da parte di assistenti sociali e/o giudici, collusi con vere e proprie organizzazioni criminali (reati da corruzione, falso e omissione di atti giudiziari, sequestro “lampo” E CONTROLLO MENTALE di minore, artt. 403 e 336, affido e adozione illegali, negazione atti, TSO illecito in psichiatria, fino alla detenzione senza giusto processo, ecc.) NOI NON SIAMO ALLINEATI A LORO, SIAMO SOLIDALI E NON “DI COMPARTO”. CONTRO I SEQUESTRI DI STATO DEI PROPRI FIGLI. RENDETE LA VOSTRA STORIA PIU’ CHIARA POSSIBILE http://blog.libero.it/albertoc­aimmi/8613698.html
lorenzojhwh

lorenzojhwh (10 ore fa)
Rimuovi | Spam
my friend “73Izaura” was intimidated threatened (death) by “1stKlown” and “motvilje” the problem is not to punish someone, Satanism should be terminated closed! mon ami “73Izaura” a été intimidés menacé (la mort) par “1stKlown” et “motvilje” le problème n’est pas de punir quelqu’un, il convient de clore le satanisme fermé! mi amigo “73Izaura” fue intimidado amenazadas (muerte) por “1stKlown” y “motvilje” el problema no es castigar a alguien, debe darse por concluido el satanismo cerrado! il mio amico “73Izaura” è stato minacciato intimidito (di morte) da: “1stKlown” e da “motvilje” il problema non è punire qualcuno, è il satanismo che deve essere chiuso! ✙ ♥ ♔ WELCOME in my LIVE! ✙ ♥ ♔ CSPBCS SMLNDSMD VRSNSMVSMQLIVB “Drink your poisons made by yourself”✙
lorenzojhwh

lorenzojhwh (10 ore fa)
Rimuovi | Spam
[] הטרור הגדול. ברור: אנשים רבים נעלמים באוויר. רבים מהם (200,000) נלכדים על ידי כת השטן ואת הוקרבו על מזבח השטן, מומס חומצה גופרתית, לעולם לא יימצא! הטבלה הבונים החופשיים לשבת עם כל הדתות ואת הממשלות הוא נלעג, משום שאתה לא יכול לשים את העזים (הנסתר הפירמידה: מוסדיים פיננסיים חשמל) באותה רמה של כבשים (אזרח הפרט חסר אונים)! הטרור הוא לסגור את הכל, אפילו את הפה. יש לך את הרוצחים של “ססיליה Gatto Trocchi”
lorenzojhwh

lorenzojhwh (10 ore fa)
Rimuovi | Spam
The great terror]. is clear: many people disappear into thin air. Many of them (200,000) are captured by Satanists and sacrificed on the altar of Satan, dissolved in sulfuric acid, will never be found! The Masonic table to sit with all religions and governments is a travesty, because you can not put the goats (occult pyramid: institutional and financial power) on the same level of sheep (powerless individual citizen)! terror is to close everything, even your mouth. You’ve got the murderers of “Cecilia Gatto Trocchi” /watch?v=Qm3Re08xJTA
lorenzojhwh

lorenzojhwh (10 ore fa)
Rimuovi | Spam
[il grande terrore] è evidente: molte persone spariscono nel nulla. Molte di loro(200.000) sono catturate dai satanisti e immolate sull’altare di satana: sciolte nell’acido: solforico, non saranno mai più trovate! Il tavolo massonico a cui siedono tutte le religioni e i governi è una pagliacciata, perché non si possono mettere le capre(poteri occulti piramidali: potenza istituzionale e finanziaria) sullo stesso livello delle pecore(singolo cittadino impotente)! è il terrore a chiudere tutto, anche la bocca. Avete preso gli assassini della “IL TESTAMENTO DI CECILIA GATTO TROCCHI” /watch?v=Qm3Re08xJTA
lorenzojhwh

lorenzojhwh (20 ore fa)
Rimuovi | Spam
@ANONIMUS -> I do not think bad of you! I do not condemn you! but you’re tired? your weight has become heavier? This is fair because every job is hard work and in suffering. Then the Lord’s work? is must pay: the price is very high! others have paid with their lives for the Gospel. Jesus paid with his life, your salvation. But this is not for blackmail, “because the Lord loves a cheerful giver!” I have calculated six different Paradise, and the throne of God: that place, who is a new creature in Christ, is a multidimensional. So, everyone will have from God, what have deserved, his measure of faith “as you believed it so you did!” And the extent of his labors: “come good and faithful servant.” When I denied any right for me? So I denied the right even to all my family! The weight of my ministry, it falls on my wife? How many sacrifices for my children?
lorenzojhwh

lorenzojhwh (1 giorno fa)
Rimuovi | Spam
le premier qui a commencé à travailler pour la faisabilité du projet politique de “Rei unius? sont” satanistes “parce qu’ils ont connu l’invincibilité de lorenzojhwh. alors ils ont compris la nécessité de: 1. retour à la morale sociale 2. travailler avec des gens. comprendre que la perspective de pouvoirs occultes: FMI – Nouvel Ordre Mondial pour la destruction de l’humanité? peuvent être battus! הראשון שהחל לעבוד עבור ההיתכנות של הפרויקט הפוליטי של “Rei Unius? הם” כת השטן “, כי הם חוו את הבלתי מנוצחת של lorenzojhwh. אז הם הבינו את הצורך: 1. לשוב לעבודה מוסר 2. חברתיים עם אנשים. מבינים כי הסיכוי של כוחות הנסתר: קרן המטבע הבינלאומית – NWO להשמדת האנושות? ניתן מכות!
lorenzojhwh

lorenzojhwh (1 giorno fa)
Rimuovi | Spam
the first who started to work for the feasibility of the political project of “Rei Unius? are “Satanists” because they have experienced the invincibility of lorenzojhwh. so they understood the need to: 1. return to social morality 2. work with people. understand that the prospect of occult powers: IMF – NWO for the destruction of mankind? can be beaten!أول من بدأ العمل على دراسة الجدوى للمشروع السياسي “Unius بالشأن؟ من” عبدة الشيطان “لأن لديهم الخبرة الذي لا يقهر من lorenzojhwh. يفهم ذلك هم في حاجة إلى ما يلي : 1. العودة إلى العمل الاخلاق 2. الاجتماعية مع الناس. يمكن أن نفهم أن للضرب احتمال قوى غامض : صندوق النقد الدولي — NWO لتدمير الجنس البشري؟!
ShalomGerusalemme

ShalomGerusalemme (1 giorno fa)
Rimuovi | Blocca utente | Spam
1/5[atheists] Romans1.18] In fact: the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and injustice of men, which stifles the truth in unrighteousness, [19] because this is that: God can be known: it is manifest in them, God himself has expressed them. [20] Ever since the creation of the world His invisible can be covered with the intellect, the works done by him as his eternal power and divine nature, [21] So they are without excuse, because although he knew God did not give him glory, nor gave thanks, as God, but they became futile in their thinking, and has obscured: their minds dull. [22] While claiming to be wise, they became fools, [23] and they changed the glory of the immortal God, with the ‘image and the image of corruptible man, birds, quadrupeds and reptiles. [24] Therefore, God gave them up, according to the desires of their hearts, so as to dishonor their bodies among themselves,
ShalomGerusalemme

ShalomGerusalemme (1 giorno fa)
Rimuovi | Blocca utente | Spam
2/5[atheists] [Rom 1.25] because they exchanged the truth of God for a lie and worshiped and served: the creature rather than the Creator who is blessed forever. Amen. [26] For this, God gave them up to dishonorable passions, their women have changed the natural use in unnatural relations [27] Similarly, even the men, leaving the natural relationship with the woman, were consumed with passion for one another, committing in shameless acts, men with men and receiving in themselves the punishment that pertains to their error. [28] And because they have despised: the knowledge of God, God He left at the mercy, of a depraved mind, so committing what is shameful, [29] They were filled, all manner of wickedness, evil, covetousness, malice, full of envy, murder, rivalry, deceit, malignity; defamatory, [30] slanderers, haters of God, insolent, proud, boasters, inventors of evil, disobedient to parents,
ShalomGerusalemme

ShalomGerusalemme (1 giorno fa)
Rimuovi | Blocca utente | Spam
3/5[atheists] [ROM1, 31] unreasonable, unfair, heartless, without mercy. [32] Though they know God, namely, that the perpetrators of these things, they deserve death, they not only do them but approve those who practice them. [Rom 2.1] So, you are inexcusable, whoever you are, or man to judge, because while judge others, you condemn yourself, because you who judge, you do the same things. [2] Yet, we know that the verdict of God is according to truth against those who commit such things. [3] or man who you judge those who commit such actions, and meanwhile, you do the same, you think perhaps, to escape the court of God [4] Or you take as a game, the riches of his kindness, his tolerance and his patience, without recognizing that the goodness of God leads you to conversion? [5] But you with your hardness and your impenitent heart, you build up rage on you, for the day of wrath and revelation of the just God’s decree
ShalomGerusalemme

ShalomGerusalemme (1 giorno fa)
Rimuovi | Blocca utente | Spam
4/5[atheists] [ROM2, 6] which will reward each according to his works: [7] eternal life to those who persevere in good works, they seek glory, honor and incorruptibility, [8] indignation and anger against those who are rebel, resist the truth and obey the injustice. [9] Tribulation and anguish for every man who does evil, the Jew first and also to the Greek, [10] glory and honor and peace for those who do good, to the Jew first and also to the Greek, [11] because with God, no is partiality. [12] All those who have sinned without law shall perish also without the law, but who have sinned under the law shall be judged by the law. [13] Why do not those who hear the law, they are just before God, but those who practice law, they will be justified. [14] When Gentiles who have not the law, by nature: they act according to law, they do not have a law, are a law unto themselves;
ShalomGerusalemme

ShalomGerusalemme (1 giorno fa)
Rimuovi | Blocca utente | Spam
5/ 5[atheists] [Rom 2.15] they show that what the law written in their hearts, as the testimony of their conscience and their souls, thoughts, that now accuse them now defend them. [17] Now, if thou boast, to bear the name of Jew, and rest securely on the law, and we boast of God, [18] which are familiar with the will and, as you are instructed by law, to discern what you know is better, [19] and you’re convinced that guide the blind, a light for those who are in darkness, [20] of the ignorant: teacher, teacher of, having in the law, the expression of wisdom and truth. [21] Well, how come you, who teach others, you not teach yourself? You who preach not to steal, steal? [22] You who forbid adultery, dost thou commit adultery? You who hate the idols, they rob temples? [23] You who boast of the law, offend God, breaking the law? [24] In fact, the name of God is blasphemed, because of you among the Gentiles, as is written.
ShalomGerusalemme

ShalomGerusalemme (1 giorno fa)
Rimuovi | Blocca utente | Spam
almuntazhar SAID: Re: you are zionist !!! sorry I am not zionist, and I have insulted you because I thought you are a zionist. -ANSWER-> ZIONISM is Satan, your Sharia is his general: Beelzebub! I lorenzojhwh are the death of all you: damned souls! The hidden powers of the IMF (Satanists and Freemasons) have only one solution: to exterminate the human race with nuclear 3°WW. I am the only alternative to death: that is the King of Israel or Rei Unius
lorenzojhwh

lorenzojhwh (1 giorno fa)
Rimuovi | Spam
وقد اتخذت عبدة الشيطان السيطرة على lorenzo.scarola @ istruzione.it في محاولة يائسة لسرقة كلمات السر من المواقع بلادي. نسخت المواقع الخاص بي؟ فهي خالية تماما ، من دون حقوق الطبع! כת השטן השתלטו lorenzo.scarola @ istruzione.it בנסיון נואש לגנוב סיסמאות של האתרים שלי. שהעתקת האתרים שלי? הם לגמרי בחינם, ללא זכויות יוצרים! Сатанисты взяли под свой контроль lorenzo.scarola @ istruzione.it в отчаянной попытке украсть пароли из своих сайтов. Вы скопировали своих сайтов? они абсолютно бесплатно, без авторского права!
lorenzojhwh

lorenzojhwh (1 giorno fa)
Rimuovi | Spam
Satanists have taken control of lorenzo.scarola@istruzione.it in a desperate attempt to steal passwords of my sites. You copied my sites? they are totally free, without copyright! // I SATANISTI hanno preso il controllo di lorenzo.scarola@istruzione.it nel disperato tentativo di impossessarsi delle password dei miei siti. Voi copiate i miei siti! essi sono totalmente gratuiti, senza diritti d’autore! // Satanistes ont pris le contrôle de lorenzo.scarola @ istruzione.it dans une tentative désespérée pour voler les mots de passe de mes sites. Vous avez copié mes sites? ils sont totalement libre, sans droits d’auteur! Satanistas han tomado el control de lorenzo.scarola @ istruzione.it en un intento desesperado para robar contraseñas de mis sitios. Copió mis sitios? son totalmente gratis, sin derecho de autor!
lorenzojhwh

lorenzojhwh (1 giorno fa)
Rimuovi | Spam
[✙ ♥ ♔]love + moshe24317 +love
[✙ ♥ ♔]shalom + moshe24317 + shalom
[✙ ♥ ♔]salam + moshe24317 + salam
[✙ ♥ ♔]bless
[✙ ♥ ♔]ALLELUIA
[✙ ♥ ♔]blessings too
lorenzojhwh

lorenzojhwh (1 giorno fa)
Rimuovi | Spam
LutherStorms said: “sorry for saying that about 9/11” -ANSWER->you are forgiven the your sin of superficiality, done against those poor victims of satanic Zionism International Monetary Fund. Anyone could be a victim. Crime of State that was committed against all mankind. In fact, we all will exterminated by 3rd WW nuclear, for hide responsibilities to the inevitable collapse of the IMF:planned Amen// tu sei perdonato di questo tuo peccato, di superficialità, fatto contro quelle povere vittime del sionismo satanico internazionale del FMI. Chiunque avrebbe potuto essere una vittima. Quel crimine di Stato è stato commesso contro tutto il genere umano. infatti, tutti verremo sterminati dalla programmata 3°WW nucleare, per nascondere le responsabilità dell’inevitabile crollo del FMI:Amen
humanumgenus

humanumgenus (1 giorno fa)
Rimuovi | Blocca utente | Spam
david1057 Re: [Muslim Brotherhood] SAID:”Islam says he was. Then you all in big trouble because you all are disobeying Jesus who said he was the Son of God & was not lying because prophets don’t lie. Muhammad is another story, he encourages people to lie for Islam. The mercy of God was manifested in Christ Jesus that he may carry your sins upon him If you believe in him & follow him, not Muhammad. You follow Muhammad, you die in your sin, you follow Christ & him alone, you shall be saved! By the way, you never answered me in what happens to a Muslim woman when she is “saved”. Do she get to become one of the 76 virgins?”-ANSWER-> eih! slow down! for me Muhammad is a false prophet and he did a dirty job and has done so much harm to all mankind. The perfect punishment for bad Christians. But Islam is worship and service to God, there is no malice in this theological concept. eih! slow down! I can not hate my subjects. I am Rei Unius. I must protect all
humanumgenus

humanumgenus (1 giorno fa)
Rimuovi | Blocca utente | Spam
[serafinomassoni] Il matriarcato? non mai stato deresponsabilità sessuale, o mancato senso della proprietà: come lui va insegnado a persone senza conoscenze antropologiche, cioè ad asini che sono in perfetta e opportuna relazione con la sua malizia… Se il suo obiettivo fosse solo quello di perseguire la religione? Io gli avrei perdonato! Ma poiché, lui si prefigge di abbare il Regno di Dio? Allora, è il Regno di Dio che abbatterà lui: certamente! Tu diglielo. If his goal was to overthrow the religion? I forgive him! But as he seeks to overthrow the Kingdom of God? So is the kingdom of God will destroy him, of course! You tell to him This IS a VERY BAD TIME for all REBELS [Mene+Techel+Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ LIVB= drink your poisons made by yourself Amen Alleluia
humanumgenus

humanumgenus (1 giorno fa)
Rimuovi | Blocca utente | Spam
Re: [Muslim Brotherhood] david1057 SAID: You Typical response is in Islam. They never Addressed ninth of the facts presented to them.Your sincerity in what ever you chose to Believe Its Not going to save your soul. If we deny That Jesus is the Son of God, he’ll surely deny us before God the Father. 32 Therefore whosoever Shall confess me before men, I will confess HIM Also before my Father Which is in heaven. 33 But whosoever Shall deny me before men, HIM Also I will deny before my Father Which is in heaven. (Matthew 10:33 KJV) whosoever transgresseth, and abideth not in the doctrine of Christ, hath not God. (2 John 1:9 KJV)-ANSWER-> Christ is in me, as in I Have Him! But, I Counted Six Different Heavens and the throne of God is multidimensional: To Each His place, you do not just a soup! The Mercy of God is bigger than the your head. Maybe God Can destroy righteous tea, Because They Are not Christians?
humanumgenus

humanumgenus (1 giorno fa)
Rimuovi | Blocca utente | Spam
Re: [Muslim Brotherhood] david1057 SAID: You response is typical in Islam. They never addressed none of the facts presented to them.Your sincerity in what ever you chose to believe its not going to save your soul. If we deny that Jesus is the Son of God, he’ll surely deny us before God the Father.
32 Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. 33 But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. (Matthew 10:33 KJV) Whosoever transgresseth, and abideth not in the doctrine of Christ, hath not God. (2 John 1:9 KJV)-ANSWER-> Christ is in me, as I have in Him! but, I counted six different Paaradisi and the throne of God is multimensonale: to each his place, you do not just a soup! The mercy of God is bigger than the your head. Maybe God can destroy the righteous, because they are not Christians?
lorenzojhwh

lorenzojhwh (1 giorno fa)
Rimuovi | Spam
“ANONIMUS” said:”om purnam adah purnam idam/ purnat purnam udachyate/ purnasya purnam adaya/ purnam evavashishyate-ANSWER->bless: meditating? u know they say doctors are better doctors when they meditate or as matter of fact this rule goes for any profession. and what i personally feel that u will be able to understand the relation b/w universe and our existence better.do you meditate regularly? The Personality of Godhead is perfect and complete. And because He is completely perfect, all emanations from Him, such as this phenomenal world, are perfectly equipped as a complete whole. Whatever is produced of the complete whole is also complete by itself.”The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God: And if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together.Rom8:16,17
lorenzojhwh

lorenzojhwh (1 giorno fa)
Rimuovi | Spam
“ANONIMUS” SAID: I found a method tarataka it is done by fixing your gaze to a fixed object a candle light or a point and keep looking at it without blinking your eyes till the tears drop and once the tears dropped it meant that self purification has happened. It was nice method of meditation (they say when you concentrate on one thing to an extend that it becomes meditation) I started practicing it by looking without blinking my eyes on minute hand of my study table clock-ANSWER-> you were protected by God, because the passive meditation can carry demons. Meditation must always be intelligent / active and the heart must be always hot: love positive. Even myself, when I was young like you, I went through mystical experiences, but then I realized that God is absolute silence. I destroyed any supernatural reality, which is why now I am standing continuous relationship with God in faith. I dug out God, he can not escape from me: now
lorenzojhwh

lorenzojhwh (1 giorno fa)
Rimuovi | Spam
antiguabritish SAID: Re: Re: [Muslim Brotherhood] SAID: “GREAT TO MEET YOU LORENZO! SHABBAT SHALOM!” -ANSWER-> It is REALLY GREAT: jhwh that broke the OUR HEARTS of joy. GOD OF my LOVE: OUR HEARTS. shalom + salam = love x you and yours
lorenzojhwh

lorenzojhwh (1 giorno fa)
Rimuovi | Spam
@AddisonLovesShan1 -> When I accepted your friendship few minutes ago? I knew that you were part of a group of Satanists of “MrsRobbertPattinson16” In fact, I was just waiting to you, and I knew you’d come on my page. vampires, bloody flowers? You are crazy! You, really you who filled the measure of the wrath of God on all mankind. Satanists do you play and you act with malice and fraud, unfair and malicious report: this is not the way to have relationship with next! MrsRobertPattinson16 has deleted beautiful words I had written for her, is clear: the beautiful words did not belong to her as they did not belong to you. that you choose the symbols of Satan, with total unconsciousness and do acts of evil against me? You have the wrong target!
AddisonLovesShan1

AddisonLovesShan1 (1 giorno fa)
Rimuovi | Sblocca utente | Spam
ahhh my dear old friend..remember me? AddisonLovesYou1.
welllllll take ur christian ass & go bother sum1 who is a devil worshiper, who is going to hell, who is a prostitute. MrsRobbertPattinson16 is nt even close to that discription.
lorenzojhwh

lorenzojhwh (1 giorno fa)
Rimuovi | Spam
@zooom28 -> True friendship is perfection! Makes perfect couple in true friendship! That something blocks in you, Prevents you from coming to my love? I required you to not be racist and not do violence to religion and to: be fair and honest. this is not too much for a noble man! does not matter if you think I’m mad! lol. because it is true: “I’m mad!” الصداقة الحقيقية هي الكمال! يجعل الزوجين الكمال في الصداقة الحقيقية! الذي يمنع شيء فيك ، يمنعك من المجيء الى حبي؟ مطلوب منكم أن لا تكون عنصرية وعنف لا للدين وإلى : أن تكون عادلة ونزيهة. هذا ليس كثيرا للرجل النبيل! لا يهم اذا كنت اعتقد انني مجنون! لول. لأنه هو الصحيح : “أنا مجنون!”
lorenzojhwh

lorenzojhwh (1 giorno fa)
Rimuovi | Spam
Re: [Muslim Brotherhood] antiguabritish SAID: Well I agree that Jesus is the way the truth and the light! I am glad you are open to receiving Him! I also love all people of all races, religions etc, because Jesus did! It is through LOVE that we can prove Jesus! Not through forced doctrine! The Bible says if we do not have Love , we are like sounding brass! So faith without works is dead. So we must, show the love of christ to all Islams, Hindus, Bhuddists, to make them desire Jesus! Yes I also agree that the Free Mason movement is trying to destroy the world! However there is a plan! there is a mighty move of God that is coming that will EXPOSE everything, and everyone. Many of THEM will also come to Jesus! Nice to meet you!!! -ANSWER-> FOR THESE YOUR WORDS? YOU to BE MY FRIEND IN ETERNAL!
lorenzojhwh

lorenzojhwh (1 giorno fa)
Rimuovi | Spam
@lightfox17 –> go satana!! ……… but
bless + amen + love + mercy + forgiveness + pity + charity
truth + salvation + blessings too
lorenzojhwh

lorenzojhwh (1 giorno fa)
Rimuovi | Spam
MrsRobertPattinson16 SAID: why do you make more then there are things? the flower is the cover artwork from one of my favorite books, it shows how the girl in the story is heartbroken, the twilp dieing is just like she is When her love leaves. my contry has no president Barack Obama. i do not live in USA i live in the UK:) i am not evil, i am not a witch! – ANSWER-> you can judge yourself? I can judge myself? We now leave, at human race, the proceedings on us. Where I go? You can not come, because I do not recognize your spirit. If your spirit is good, then my spirit is bad. Amen
humanumgenus

humanumgenus (1 giorno fa)
Rimuovi | Blocca utente | Spam
@MrsRobertPattinson16–> انه أمر رائع زهرة ، التي اخترتها لتمثيل نفسك؟ وربما كان زهرة الذي يقطر دما ، ودمك؟ أو أن الضحية الخاص بك؟ كنت اعرف انك كنت فتاة الضارة ، ولكن أنا في حاجة لإثبات هذا في كل العالم وإلى باراك أوباما الرئيس الخاص. كنت بالفعل ساحرة الكمال 16 سنة : هذا يجب أن تخيف العالم أكثر من الحرب العالمية ° 3. لماذا حذف تعليقاتي جيدة ، وحافظت تعليقي سيئة؟ لأنه هو الشر الذي سبق كل ما تبذلونه من القلب ، وكله يجري الخاص بك.
humanumgenus

humanumgenus (1 giorno fa)
Rimuovi | Blocca utente | Spam
@MrsRobertPattinson16–> זה מדהים הפרחים, כי בחרת לייצג את עצמך? אולי הוא פרח שיש לו נוטף דם, הוא הדם שלך? או זה של הקורבן שלך? ידעתי שאת בחורה סוטה, אבל אני צריך להוכיח את זה על כל העולם וגם על הנשיא ברק אובמה שלך. אתה כבר מכשפה מושלמת של 16 שנים: זה צריך להפחיד את העולם יותר מ 3 ° מלחמת העולם. למה מחקת תגובות טובות שלי, ויש לי כל הזמן תגובה רעה שלי? כי הוא הרע כי כבר יש את כל הלב שלך, כל ישותו.
humanumgenus

humanumgenus (1 giorno fa)
Rimuovi | Blocca utente | Spam
@MrsRobertPattinson16–> I’m awaiting of a your answer: it is awesome the flower, that you’ve chosen to represent yourself? perhaps is the flower that has dripping blood, is your blood? or that of a your victim? I knew you were a girl perverse, but I needed to prove this at all the world and to your President Barack Obama. You are already a witch perfect of 16 years: This should scare the world more than 3 ° WW. Why you deleted my comments good, and have kept my bad comment? because it is the evil that already has all your heart, your whole being.
ShalomGerusalemme

ShalomGerusalemme (2 giorni fa)
Rimuovi | Blocca utente | Spam
@MrsRobertPattinson16 ->I knew I wanted to, you would have responded like that! 1. daughter, I’m to teaching of something important, to future generations: that’s why I have an aggressive tone. 2. If Jesus says, “if you want a woman? You have committed adultery with her in his heart” how dangerous is pornography? 3. When you use a satanic symbol? I know as you are in such spiritual powers fall. everything is spiritual just needs time to occur and manifest itself: of course. 4. your page: represents you, spiritually. it says: “After using everything I could use.. I went to bite to taste the blood!” If this were a game, if the “vampire” did not exist? Then, there not would be 200,000 human sacrifice to Satan, every year worldwide.
Any parent would be scared to see your page! you can not pretend to be my friend or go to Heaven so
MrsRobertPattinson16

MrsRobertPattinson16 (2 giorni fa)
Rimuovi | Sblocca utente | Spam
Ok slow down there! That if Ofencve! i am not a prostitute!!!!!! How can i when im a virgin!!! Duh!
im just a kid! my page is the way it is because unless you hace been living in a cave for 2 years ,you would no there’s a best selling book and movie series called “the twilight saga” about a normal girl that fall in love with a vampire:) and because i choose to like it, im going to hell for loving something that dosn’t excict!!!! vampires are fictional !!!
lorenzojhwh

lorenzojhwh (2 giorni fa)
Rimuovi | Spam
@MrsRobertPattinson16 –>I know you’re a good girl and pretty, but how much longer you’ll stay like this? You must leave the symbols of Satanism. Your being an atheist is not a danger. You use the symbols of Satanism? to convey love? and this is absurd! I’m angry because I love you in Jesus!
io so che tu sei una ragazza buona e amabile, ma per quanto ancora tu resterai così? Tu devi abbandonare i simboli del satanismo. Non è il tuo essere atea un pericolo. Tu usi i simboli del satanismo per veicolare l’amore e questo è assurdo!
lorenzojhwh

lorenzojhwh (2 giorni fa)
Rimuovi | Spam
@MrsRobertPattinson16 –> you’re a girl or you’re a prostitute? If you were only a girl would not have put on your page a kiss with his tongue (which you could do in private but not in public). Because the kiss is an act of love, but the language is an act of eroticism and violence against people and then for those who are forced to look at your impudence. You’re judging me and I can not judge to you? The world now considers/judging to us! Where is your father?
tu sei una ragazza o sei una prostituta? Se tu fossi solo una ragazza non avresti messo sulla tua pagina il bacio con la lingua (cosa che tu potresti fare in privato, ma non in pubblico). Perché il bacio è un atto di amore, ma la lingua è un atto di erotismo e quindi una violenza per tutti quelli che sono costretti a guardare la tua spudoratezza.
MrsRobertPattinson16

MrsRobertPattinson16 (2 giorni fa)
Rimuovi | Sblocca utente | Spam
i acepeted ur invite so i could post this commet!
ok 1st you don’t no me! you can’t jugde me bye 3 words!
i am not at no crossroads!
lorenzojhwh

lorenzojhwh (2 giorni fa)
Rimuovi | Spam
MrsRobertPattinson16 SAID: CAN YOU BELIVE THIS GUY!!! WHY SHOULD I GO TO HELL? -ANSWER-> You say: “i love vanpires”. you go forward, so the world sees your destiny, life and death are two roads and you’re at the crossroads.
lorenzojhwh

lorenzojhwh (2 giorni fa)
Rimuovi | Spam
Apr 23, 2010 Re: this is my truth! I am not against anyone… I need everyone. “zooom28″SAID: “my dear I believe you. I swear you are honest. everyone wants to knew the truth in life. But we must look at all of us in everything and are cooperating to save everyone. But it is difficult for a person to make people follow him without evidence and proof . thanks so much and that’s very kind of you -ANSWER->the truth? This is the only truth: “all the rich (Freemasonry) in the world, decided to kill (3 rd nuclear WW) almost all the poor of the world! There are not more religions there is Satanism! There are not more: states or institutions: There is the NWO! God is killing very well for me these days, but to do the future I will need all: “Rei Unius”. I am perfect because I am only a man looking only other men, that like him are entitled to continue to live in dignity
lorenzojhwh 594ultima modifica: 2010-04-26T17:27:52+02:00da lorenzojhwh
Reposta per primo quest’articolo

Lascia un commento