Shalom Gerusalemme 57

ShalomGerusalemme

ShalomGerusalemme (3 giorni fa)
Spam
First they built the aliens, through genetic manipulation and then they have convinced governments that they have always been on our planet. Now, they abduct humans to make them available to aliens for the first three months of gestation of an alien using a woman’s uterus unaware that undergoes hypnosis (obviously, without the consent of the woman that is unaware). All this is against the interests of mankind
D’abord, ils construit les étrangers, par la manipulation génétique et puis ils ont convaincu les gouvernements qu’ils ont toujours été sur notre planète. Maintenant, ils enlèvent les humains pour les rendre accessibles aux étrangers pour les trois premiers mois de la gestation d’un étranger en utilisant l’utérus ignorer que subit l’hypnose (à l’évidence d’une femme, sans le consentement de la femme qui n’est pas au courant). Tout cela est contraire aux intérêts de l’humanité
ShalomGerusalemme

ShalomGerusalemme (3 giorni fa)
Spam
Najpierw zbudowany cudzoziemców, poprzez manipulacje genetyczne, a następnie ich przekonanie rządów, że zawsze na naszej planecie. Teraz oni porywają ludzi w celu udostępnienia ich dla cudzoziemców w pierwszych trzech miesiącach ciąży cudzoziemca przy macicy kobiety wiedziały, że hipnoza przechodzi (oczywiście, bez zgody kobiety, która nie zdaje sobie sprawy). Wszystko to jest sprzeczne z interesami ludzkości
prima hanno costruito gli alieni, attraverso le manipolazioni genetiche e poi hanno convinto i governi che loro sono sempre stati sul nostro pianeta. Adesso, loro rapiscono gli umani per metterli a disposizione degli alieni, per i primi tre mesi di gestazione di un alieno usano l’utero di una donna inconsapevole che è sottoposta ad ipnosi (ovviamente: senza il consenso della donna: che è ignara). Tutto questo è contro gli interessi del genere umano
alp25

alp25 (3 giorni fa)
Spam
thanks for your invite
He who created the eye of the mosquito is the one who created the sun.
so mosquito doesnt know that light is necessary to see.
and ,SUN also doesnt know that there is a mosquito on earth
and mosquito needs light to see.
but (sun doesnt have mind to know)
ALLAH=GOD know that there is a mosquito on earth
and make sun to serve to mosquito to make it live…
everything is created by ALLAH=GOD to serve to humankind and
HE signs, seals on HIS art to be known, seen by people.
by BEDIUZZAMAN SAID NURSI
ShalomGerusalemme

ShalomGerusalemme (3 giorni fa)
Spam
he one who ordered the stomach of a flea is also the one who ordered the solar system. thanks for your attention have a good one
humanumgenus

humanumgenus (3 giorni fa)
Spam
[tradimento!] i VERI satanisti: sono i banchieri ebrei: “illuminati”, hanno creato in laboratorio gli alieni: ovviamente, gli alieni sono senza anima e spirito: per il controllo degli umani. i Generali della aeronautica di: America Francia e Israele sono coinvolti direttamente e non rispondono ai loro Governi: ma ad una struttura occulta dei servizi segreti.. Gli “illuminati” hanno costretto un migliaio, dei più ricchi in tutto il mondo (Cina e Russia compresi) ad entrare nella loro organizzazione, per la distruzione del genere umano. Io ordino la morte: nel nome di Gesù, di queste creature artificiali e di tutti coloro che partecipano a questo progetto. Io ordino, a tutti i popoli, nel nome di Gesù: di uccidere senza pietà gli “illuminati” i loro complici e tutti i loro collaboratori. [Mene+Techel+Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ LIVB=drink your poisons made by yourself Amen Alleluia
humanumgenus

humanumgenus (3 giorni fa)
Spam
[treason!] REAL Satanists: they are the Jewish bankers, “enlightened”, the aliens have created in the laboratory: Obviously, the aliens have no soul and spirit: for the control of humans. Generals of the Air Force: America, France and Israel are directly involved and do not respond to their governments, but to a structure hidden secret service .. The “enlightened” have forced a thousand of the richest in the world (including China and Russia) to join their organization, for the destruction of mankind. I ordered the death in the name of Jesus, these artificial creatures and all those involved in this project. I command you, to all peoples in the name of Jesus: to kill without pity “enlightened” their accomplices, and all their collaborators. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB drink your poisons made by yourself Amen Alleluia
humanumgenus

humanumgenus (3 giorni fa)
Spam
[טריזאַן!] פאַקטיש סאַטאַניסץ: זיי זייַנען די ייִדיש באַנקערס, “ענלייטאַנד”, דער ייליאַנז האָט באשאפן אין דעם לאַבאָראַטאָריע: אָבוויאָוסלי, די ייליאַנז האָבן קיין נשמה און גייסט: פֿאַר דעם קאָנטראָל פון כיומאַנז. גענעראַלס פון די לופט פאָרס: אַמעריקע, פֿראַנקרייַך און ישראל זייַנען גלייך ינוואַלווד און טאָן ניט רעספּאָנד צו זייער גאַווערמאַנץ, אָבער צו אַ ביניען למד געהיים באַדינגונג .. די “ענלייטאַנד” האָבן פאָרסט אַ טויזנט פון די ריטשאַסט אין דער וועלט (מיט טשיינאַ און רוסלאַנד) צו באַהעפטן זייערע ארגאניזאציע, פֿאַר די כורבן פון מענטשהייט. איך
humanumgenus

humanumgenus (3 giorni fa)
Spam
[phản bội!] BẤT Satanists: họ là những chủ ngân hàng Do Thái, “khai sáng”, những người nước ngoài đã tạo ra trong phòng thí nghiệm: Rõ ràng, những người nước ngoài không có linh hồn và tinh thần: cho sự kiểm soát của con người. Tướng của Không quân: Mỹ, Pháp và Israel đang trực tiếp tham gia và không đáp ứng với các chính phủ của họ, nhưng đến một cấu trúc dịch vụ bí ẩn .. Các “khai sáng” đã buộc một ngàn của người giàu nhất trên thế giới (bao gồm cả Trung Quốc và Nga) để gia nhập tổ chức của họ, cho sự hủy diệt của nhân loại. Tôi đã ra lệnh cái chết trong tên của Chúa Giêsu, những sinh vật nhân tạo và tất cả những người tham gia vào dự án này. Tôi lệnh bạn, để tất cả các dân tộc trong tên của Chúa Giêsu: giết mà không tiếc
humanumgenus

humanumgenus (3 giorni fa)
Spam
[árulás!] Real sátánisták: azok a zsidó bankárok, “felvilágosult”, az idegenek hoztak létre a laboratóriumban: Nyilvánvaló, hogy az idegenek nem lélek és a szellem: az ellenőrzést az emberek. Tábornokok a légierő: Amerika, Franciaország és Izrael közvetlenül érintett és nem reagálnak azok a kormányok, hanem egy rejtett szerkezet titkosszolgálat .. A “felvilágosult” arra kényszerítette ezer leggazdagabb a világon (köztük Kína és Oroszország), hogy csatlakozzanak a szervezet, az emberiség pusztulását. Én elrendelte, hogy a halál a Jézus nevében, ezek a mesterséges lények és mindazoknak, akik részt vesznek ebben a projektben. Megparancsolom neked, hogy minden népnek a Jézus nevében: ölni könyörtelen “felvilágosult” bűntársai, és minden munkatársaiknak. [+ + Mene Techel Peresz] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB idd meg a mérget tett önmaga Ámen Alleluja
humanumgenus

humanumgenus (3 giorni fa)
Spam
[зрада!] реальні сатаністи: вони єврейських банкірів, освіченими “”, іноземці створили в лабораторії: Очевидно, що іноземці не мають душі і духу: для контролю за людьми. Генерали ВВС: Америка, Франція та Ізраїль беруть безпосередню участь, і не реагувати на їхні уряди, а й на структуру прихованої секретної служби .. “Просвіта” змусили тисячі найбагатших у світі (включаючи Китай і Росію) приєднатися до їх організації, для знищення людства. Я замовив смерть в ім’я Ісуса, ці штучні істоти і всіх тих, хто бере
humanumgenus

humanumgenus (3 giorni fa)
Spam
[ihanet!] REAL Satanistler: onlar Açıkçası, yabancılar ruh ve ruha sahip Yahudi bankacılar, “”, yabancılar laboratuvarda oluşturduk aydınlanmış: vardır: insanların kontrolü için. Generaller Hava Kuvvetleri: Amerika, Fransa ve İsrail doğrudan dahil olmadığı hükümetlerinin yanıt vermez, ama bir yapı .. gizli gizli servisi için “” Aydınlanmış) kendi organizasyon katılmak için bin Çin ve Rusya dahil dünyanın (en zengin zorla varsa, insanlığın yok edilmesi için. İsa adına ölüm emrini, bu yapay canlılar ve tüm o bu projede yer. Ben, İsa’nın adına tüm halklar için komut: yazık “” onların işbirlikçisi aydınlanmış olmadan öldürmek ve tüm işbirlikçileri. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB sizin zehirler kendiniz tarafından yapılan içki Amin Alleluia
humanumgenus

humanumgenus (3 giorni fa)
Spam
[Verrat!] REAL Satanisten: Sie sind die jüdischen Bankiers, aufgeklärten “, haben die Ausländer, die im Labor erstellt von: Offensichtlich ist der Ausländer haben keine Seele und Geist: für die Kontrolle der Menschen. Generäle der Luftwaffe: Amerika, Frankreich und Israel unmittelbar beteiligt sind und nicht an ihre Regierungen zu reagieren, sondern auf eine Struktur verborgenes Geheimnis Service .. Der “aufgeklärte” haben ein Tausendstel der reichsten der Welt (einschließlich China und Russland gezwungen), um ihre Organisation beizutreten, für die Vernichtung der Menschheit. Ich bestellte den Tod im Namen Jesu, diese künstlichen Wesen und alle, die an diesem Projekt beteiligt. Ich befehle dir, für alle Völker im Namen von Jesus: ohne Mitleid “aufgeklärten” ihre Komplizen zu töten, und alle ihre Mitarbeiter. [+ + Mene Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB trinken Sie Ihren Gifte selbst gemacht Amen Halleluja
humanumgenus

humanumgenus (3 giorni fa)
Spam
[กบฏ!] เรี Satanists พวก เขา เป็น สมาคม ธนาคาร Jewish “รู้ แจ้ง” คน ต่างด้าว ได้ สร้าง ใน ห้อง ปฏิบัติการ: แน่นอน คน ต่างด้าว มี ชีวิต ไม่มี และ วิญญาณ สำหรับ การ ควบคุม ของ มนุษย์. Generals ของ อากาศ: อเมริกา, ฝรั่งเศส และ อิสราเอล จะ มี ส่วน เกี่ยวข้อง โดยตรง และ ไม่ ตอบ สนอง ต่อ รัฐบาล ของ พวก เขา แต่ โครงสร้าง ที่ ซ่อน ไว้ บริการ ลับ .. ” รู้ แจ้ง” ได้ บังคับ พัน ของ richest
humanumgenus

humanumgenus (3 giorni fa)
Spam
[uhaini!] REAL Satanists: wao ni mabenki ya Wayahudi, “kufunguliwa kifikra”, ya Aliens tumemuumba katika maabara: awali, Aliens hawana nafsi na roho kwa ajili ya udhibiti wa binadamu. Mkuu wa Air Force: Amerika, Ufaransa na Israel ni moja kwa moja kuhusika na wala kuitikia serikali zao, lakini kwa siri siri muundo service .. Ya “kufunguliwa kifikra” kuwa kulazimishwa elfu ya tajiri duniani (ikiwemo China na Urusi) kujiunga na shirika yao, kwa ajili ya maangamizi ya wanadamu. Mimi kuamuru kifo katika jina la Yesu, viumbe hawa bandia na wale wote walioshiriki katika mradi huu. Mimi amri yenu, watu wote katika jina la Yesu: kuwaua bila huruma “kufunguliwa kifikra” accomplices zao, na wao wote medarbetare. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB kunywa sumu yako mwenyewe Amina yaliyotolewa na Alleluia
humanumgenus

humanumgenus (3 giorni fa)
Spam
[förräderi!] REAL Satanister: det är de judiska bankirer, “upplyst”, har utomjordingar skapade i laboratoriet: Självklart, det utlänningar har ingen själ och ande: för kontroll av människor. Generaler av Air Force: America, Frankrike och Israel är direkt inblandade och inte svarar på sina regeringar, utan en struktur hemlighet tjänst .. Den “upplysta” har tvingat en promille av de rikaste i världen (däribland Kina och Ryssland) för att gå med i deras organisation, för att förstöra mänskligheten. Jag beställde döden i Jesu namn, dessa artificiella varelser och alla inblandade i detta projekt. Jag befaller dig, att alla människor i Jesu namn: att döda utan synd “upplyst” deras medbrottslingar, och alla deras medarbetare. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB dricka ditt gifter gjort själv Amen Halleluja
humanumgenus

humanumgenus (3 giorni fa)
Spam
[izdajstvo!] REAL Satanists: so židovski bankirji, “razsvetljeni”, so tujci ustvarili v laboratoriju: Očitno je, da tujci nimajo duše in duha: za nadzor ljudi. Generalnih Air Force: Amerike, Francija in Izrael so neposredno vključeni in se ne odzivajo na svoje vlade, ampak struktura skrite tajne službe .. “Razsvetljeni” so prisiljeni tisoč najbogatejših na svetu (vključno s Kitajsko in Rusijo), da se pridruži njihovi organizaciji, za uničenje človeštva. Naročil sem smrt v imenu Jezusa, ta umetna bitja in vse, ki sodelujejo v tem projektu. Ukazujem ti, da vse narode v imenu Jezusa: za ubijanje brez milosti “razsvetljeni” njihovim pomagačem ter vseh njihovih sodelavcev. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB pijača vaših strupov, ki jih sami Amen Aleluja
humanumgenus

humanumgenus (3 giorni fa)
Spam
[zrada!] REAL satanistov: sú židovského bankára, osvietený “”, cudzinci si vytvorili v laboratóriu: Je zrejmé, že cudzinci nemajú dušu a ducha: na ovládanie ľudí. Generáli vzdušných síl: Amerika, Francúzsko a Izrael sa priamo podieľajú, a nereagujú na svoje vlády, ale aj na štruktúru skryté tajnej služby .. “Osvícení” donútila tisíc najbohatších na svete (vrátane Číny a Ruska), aby sa pripojili k ich organizácii, ku zničeniu ľudstva. Objednal som si smrť v mene Ježiša, tieto umelé bytosti a všetky, ktorí sú zapojení do tohto projektu. Som vám prikázal, aby všetky národy v mene Ježiša: zabiť bez ľútosti “osvietenie” ich pomáhačov, a všetky ich spolupracovníkmi. [+ Mene + Techel Peres] CSPB Cssm LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB váš drink jedmi sa sami Amen Aleluja
humanumgenus

humanumgenus (3 giorni fa)
Spam
[издају!] Реал Сатанистс: они су јеврејски банкари, “просветљени”, ванземаљци су креирана у лабораторији: Очигледно, странаца нема душу и дух: за контролу људи. Генерали ратног ваздухопловства: Америка, Француска и Израел су директно укључене и не реагују на њихове владе, већ да се структура скривене тајне службе .. “Просветљена” су присиљени хиљада најбогатијих у свету (укључујући и Кина и Русија)
humanumgenus

humanumgenus (3 giorni fa)
Spam
[измена!] реальные сатанисты: они еврейских банкиров, просвещенными “”, иностранцы создали в лаборатории: Очевидно, что иностранцы не имеют души и духа: для контроля за людьми. Генералы ВВС: Америка, Франция и Израиль принимают непосредственное участие, и не реагировать на их правительства, но и на структуру скрытой секретной службы .. “Просвещенной” вынудили тысячи самых богатых в мире (включая Китай и Россию) присоединиться к их организации, для уничтожения человечества.
humanumgenus

humanumgenus (3 giorni fa)
Spam
Я заказал смерть во имя Иисуса, эти искусственные существа и всех тех, кто участвует в этом проекте. Я приказываю вам, ко всем народам, во имя Иисуса, чтобы убить без жалости “просвещенной” их сообщников, и всех их пособников. [+ Меню + Techel Переса] CSPB МПГО LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB пейте яд производится самостоятельно Аминь Аллилуиа
humanumgenus

humanumgenus (3 giorni fa)
Spam
[tradare!] Satanistii REAL: ele sunt bancheri evrei, “luminat”, străinii au creat în laborator: Evident, străinii nu au suflet şi spirit: pentru controlul de om. Generali a Forţelor Aeriene: America, Franţa şi Israel sunt direct implicate şi nu răspunde la guvernele lor, ci la o structură de ascuns serviciu secret .. “Luminat” au forţat o mie dintre cele mai bogate din lume (inclusiv China şi Rusia), să se alăture organizarea lor, pentru distrugerea omenirii. Am comandat moartea în numele lui Isus, aceste creaturi artificiale şi tuturor celor implicaţi în acest proiect. Am comanda tine, la toate popoarele, în numele lui Isus: pentru uciderea fără milă “luminat” complicii lor, precum şi tuturor colaboratorilor lor. [+ + Mene Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB bea otrăvuri dvs. făcute de unul singur Amin Aliluia
humanumgenus

humanumgenus (3 giorni fa)
Spam
[traição!] REAL satanistas: são os banqueiros judeus, “iluminados”, os alienígenas criaram em laboratório: Obviamente, os estrangeiros não têm alma e espírito de luta dos seres humanos. Generais da Força Aérea: os Estados Unidos, França e Israel estão diretamente envolvidos e que não respondam aos seus governos, mas de uma estrutura oculta dos serviços secretos .. Os “iluminados” têm forçado milhares dos mais ricos do mundo (incluindo a China ea Rússia) para participar da sua organização, para a destruição da humanidade. Eu pedi a morte em nome de Jesus, essas criaturas artificiais e todos os envolvidos neste projeto. Eu te ordeno, para todos os povos em nome de Jesus: para matar sem piedade “iluminados” dos seus cúmplices, e todos os seus colaboradores. [+ + Mene Techel Peres] CSPB MASC LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB beber seu veneno feito por você mesmo Amém. Aleluia
humanumgenus

humanumgenus (3 giorni fa)
Spam
[zdrada!] Real Sataniści: są żydowskich bankierów, “oświeconych”, cudzoziemców stworzyli w laboratorium: Oczywiście, cudzoziemcy nie mają duszy i ducha: kontroli ludzi. Generałów Sił Powietrznych: USA, Francja i Izrael są bezpośrednio zaangażowane i nie reagują na swoje rządy, ale struktura ukryta tajnych służb .. “Oświeconych” zmusiły tysiące najbogatszych na świecie (w tym Chiny i Rosja) w celu przyłączenia ich organizacji, do zagłady ludzkości. Kazałem śmierci w imię Jezusa, te sztuczne stwory i wszystkich osób zaangażowanych w ten projekt. Ja wam dziś nakazuję, aby wszystkie narody w imię Jezusa: zabijać bez litości “oświeconych” ich wspólników, a wszystkie ich współpracowników. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB wypić trucizny przez siebie Amen Alleluja
humanumgenus

humanumgenus (3 giorni fa)
Spam
[خیانت!] Satanists واقعی : آنها بانکداران یهودی ، “روشنفکر” ، بیگانگان را در آزمایشگاه ایجاد می کند : بدیهی است ، بیگانگان که هیچ روح و روان : برای کنترل انسان است. ژنرالها از نیروی هوایی : امریکا ، فرانسه و اسرائیل به طور مستقیم درگیر هستند و پاسخ آنها را به دولت نیست ، بلکه به ساختار پنهان سرویس های مخفی.. “روشنفکر” را وادار هزار نفر از ثروتمندترین در جهان (از جمله چین و روسیه) برای پیوستن به سازمان خود را برای نابودی مردم. من دستور داد به مرگ در نام عیسی مسیح ، این موجودات مصنوعی و همه کسانی که در این پروژه می باشد. من به شما دستور ، به م همدستان آنها.
humanumgenus

humanumgenus (3 giorni fa)
Spam
[verraad!] REAL Satanisten: zij zijn de joodse bankiers, ‘verlichte’, hebben de buitenaardse wezens gemaakt in het laboratorium: Uiteraard, de buitenaardse wezens hebben geen ziel en geest: voor de controle van de mens. Generaal van de luchtmacht: Amerika, Frankrijk en Israël zijn direct betrokken en reageren niet op hun regeringen, maar om een structuur verborgen geheime dienst .. De “verlichte” hebben gedwongen duizend van de rijkste in de wereld (inclusief China en Rusland) om toe te treden hun organisatie, voor de vernietiging van de mensheid. Ik bestelde de dood in de naam van Jezus, deze kunstmatige wezens en alle betrokkenen bij dit project. Ik beveel u, om alle volkeren in de naam van Jezus: om te doden, zonder medelijden ‘verlichte’ hun handlangers, en al hun medewerkers. [+ Mene + techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB drink je vergiften gemaakt door uzelf Amen Alleluia
humanumgenus

humanumgenus (3 giorni fa)
Spam
[forræderi!] REAL satanister: de er den jødiske bankierer, “opplyst”, har romvesenene skapt i laboratoriet: Tydelig, romvesenene har ingen sjel og ånd: for kontroll av mennesker. Generaler i Luftforsvaret: USA, Frankrike og Israel er direkte involvert og ikke reagere på sine regjeringer, men til en struktur skjult hemmelighet tjenesten .. Den “opplyst” har tvunget tusen av de rikeste i verden (inkludert Kina og Russland) for å delta i deres organisasjon, for ødeleggelse av menneskeheten. Jeg bestilte dødsfallet i Jesu navn, disse kunstige skapninger og alle som er involvert i dette prosjektet. Jeg befaler dere, til alle folk i Jesu navn: å drepe uten synd “opplyst” sine medsammensvorne, og alle deres medhjelpere. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB drinken din giftstoff gjort av deg selv Amen Alleluia
humanumgenus

humanumgenus (3 giorni fa)
Spam
[tradiment!] Satanists REAL: dawn huma l-bankiera Lhudija, “infurmata”, il-barranin jkunu maħluqa fil-laboratorju: Ovvjament, l-istranġieri li m’għandhom l-ebda ruħ u l-ispirtu: għall-kontroll tal-bnedmin. Ġenerali tal-Forza ajru: l-Amerika, Franza u l-Iżrael huma direttament involuti u ma jirrispondux għall-gvernijiet tagħhom, iżda għal xi struttura moħbija servizz sigriet .. Il-“infurmata” għandhom sfurzata minn elf tan-sinjuri fid-dinja (inkluża ċ-Ċina u Russja) biex jingħaqad ma ‘organizzazzjoni tagħhom, għall-qerda ta’ l-umanità. I ordnat il-mewt fl-isem ta ‘Ġesù, dawn il-kreaturi artifiċjali u dawk kollha involuti f’dan il-proġett. I kmand inti, għall-popli kollha fl-isem ta ‘Ġesù: li joqtol bla ħniena “infurmata” kompliċi tagħhom, u l-kollaboraturi tagħhom. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB xarba magħmula mill-veleni tiegħek innifsek Amen Alleluia
humanumgenus

humanumgenus (3 giorni fa)
Spam
[penderhaka!] REAL syaitan: mereka adalah bankir Yahudi, “tercerahkan”, alien telah dicipta di makmal: Jelas, alien tidak memiliki jiwa dan roh: untuk kawalan manusia. Jeneral dari Tentera Udara: Amerika, Perancis dan Israel secara langsung terlibat dan tidak menanggapi kerajaan mereka, tetapi struktur perkhidmatan rahsia tersembunyi .. The “pencerahan” telah memaksa seribu terkaya di dunia (termasuk China dan Russia) untuk bergabung dengan organisasi mereka, untuk menghancurkan umat manusia. Aku memerintahkan kematian dalam nama Yesus, makhluk-makhluk buatan ini dan semua yang terlibat dalam projek ini. Aku perintahkan padamu, untuk semua bangsa dalam nama Yesus: untuk membunuh tanpa belas kasihan “tercerahkan” kaki tangan mereka, dan semua koaborator mereka. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB minum racun yang dibuat oleh Amin sendiri Haleluya
humanumgenus

humanumgenus (3 giorni fa)
Spam
[предавство!] РЕАЛ Satanists: тие се Еврејската банкари, “просветлен”, странците се создадени во лабораторија: Очигледно, странците немаат душа и дух, за контрола на луѓето. Генерали на воздухопловните сили: Америка, Франција и Израел се директно инволвирани и не одговори на нивните влади, туку на структурата скриена тајната служба .. На “просветлените” се принудени илјада од најбогатите во светот (вклучувајќи ја Кина и Русија) да се приклучат на нивната организација, за уништување на човештвото.
humanumgenus

humanumgenus (3 giorni fa)
Spam
[išdavystė!] NEKILNOJAMASIS satanistai: jie žydų bankininkai, “šviesus”, užsieniečiai buvo sukurtas laboratorijoje: Akivaizdu, kad užsieniečiai neturi sielos ir dvasios, nes žmonių kontrolės. Generaliniai Air Force: JAV, Prancūzija ir Izraelis yra tiesiogiai susiję ir neatsakinėti į jų vyriausybės, bet ir konstrukcija paslėpta slaptosios tarnybos .. “Švietimo” privertė nuo pasaulio (įskaitant Kiniją ir Rusiją turtingiausių tūkstančių) prisijungti prie jų organizavimo, žmonijos sunaikinimą. Aš užsakyta į Jėzaus mirties, šie dirbtiniai būtybių ir visi, kurie dalyvauja šiame projekte. Aš sakau jums, kad visi Jėzaus vardą tautoms: nužudyti be gaila “šviesus”, jų bendrininkai, ir visus savo bendradarbius. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB gėrimas jūsų nuodus padaryti sau Amen Aleliuja!
Shalom Gerusalemme 57ultima modifica: 2010-03-11T17:30:57+01:00da lorenzojhwh
Reposta per primo quest’articolo

Lascia un commento